Powikłania i następstwa chorób pneumokokowych

Najpoważniejszym powikłaniem inwazyjnej choroby pneumokokowej jest zgon chorego.
Najwięcej zgonów z powodu choroby pneumokokowej odnotowuje się u dzieci do drugiego roku życia oraz w grupie osób starszych powyżej 65. roku życia.

Pozostałe powikłania można podzielić na wczesne czyli te, które występują w ostrym okresie choroby i mogą być przejściowe oraz powikłania późne, które ujawniają się później lub utrzymują się powyżej 4 tygodni od początku choroby, a niekiedy do końca życia. (tabela 2)13,21-25

Tabela 2. Wczesne i późne powikłania choroby pneumokokowej

Powikłania wczesne

 • wodniaki/ropniaki podoponowe
 • wodogłowie
 • ropniak opłucnej
 • zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
 • zespół hemolityczno-mocznicowy
 • drgawki
 • porażenie nerwów czaszkowych
 • ostra niewydolność oddechowa
 • ostra niewydolność krążeniowa
 • zgon

POWIKŁANIA/NASTĘPSTWA PÓŹNE

 • ślepota/zaburzenia widzenia
 • porażenie połowicze
 • opadanie powiek
 • padaczka
 • nieprawidłowy rozwój psychiczny
  • zaburzenia mowy
  • zaburzenia zachowania
  • trudności w nauce
 • nieprawidłowy rozwój motoryczny
  • hyperkinezy
  • zaburzony chód
  • zaburzenia koordynacji ruchowej

W tabeli zebrano najczęściej odnotowywane powikłania i/lub następstwa inwazyjnej choroby pneumokokowej, jednak spektrum możliwych niekorzystnych następstw jest znacznie szersze.

Powikłania i następstwa chorób pneumokokowych